Organisatie -> structuur
Organisatie

Missie
De missie van het Decennium is samengevat in de gekozen titel van het Decennium: ‘Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling’. Deze titel omvat de thema’s waarop het Decennium is gericht. Van VN lidstaten wordt verwacht dat ze overeenkomstig deze thema’s handelen, bij de ontwikkeling van nationale actieplannen en de formulering van overheidsbeleid.

Doel
Het hoofddoel is dat mensen van Afrikaanse afkomst over de hele wereld, in alle regio’s en landen, volledig van alle rechten van de mens en fundamentele vrijheden, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag betreffende de Uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie en andere relevante internationale en regionale mensenrechteninstrumenten, kunnen profiteren. Dat houdt tevens in het tot stand brengen van overheidsmaatregelen en beleid om alle vormen van Afrophobia zoals uitsluiting op basis van huidskleur, vooroordelen, stereotypen, achterstelling, beledigingen etc., te bestrijden. Hierin ook begrepen alle andere (neven)effecten van de trans Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme.

DDPA centrum van het Decennium
In de GPP is ook de houding van Nederland vastgelegd en de rol die Nederland na de VN Wereld Anti Racisme Conferentie (WCAR) in 2001 in Durban Zuid Afrika heeft vervuld. Dat er een VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst noodzakelijk is geweest komt mede door de ontbrekende Politieke Wil van een aantal VN lidstaten, zoals Nederland, om de Durban Declaration & Programma van Actie (DDPA2001) (HIER HYPERLINK) met inachtneming van de afspraken vastgelegd in het Durban Review 2009 slotdocument (HIER HYPERLINK) uit te voeren. We zijn dan ook blij dat de DDPA2001, als centraal uitgangspunt geldt bij de ontwikkeling van nationale actieprogramma’s en projecten in het kader van het VN Decennium.

In dit hoofdstuk presenteren wij u de (voorlopige) organisatiestructuur.
1) DDPA Monitoring & Coördinatie Werkgroep
2) DECADE Coördinatie Werkgroep Nederland
3) Het Nationaal Forum AD 2015-2015
4) Comité van Good Will Ambassadeurs

Omdat we nog in de ontwikkelfase zijn hebben volstaan met het geven van algemene informatie over de missie en de activiteiten van de verschillende organisatieonderdelen.
ORGANISATIE
  © 2015 - Decade for people of African Descent   -   070-1234567   -   info@people-of-african-descent.nl   -   contact                                 ontwerp: GraphComm